November Employee Celebrations

November 1st, 2018 by

Birthdays

Shane Carlascio – Nov. 6

Stephanie Martin – Nov. 8

Mark Wyant – Nov. 9

Timothy Brame – Nov. 17

Dayton Combs – Nov. 18

Joseph Greff – Nov. 21

Craig Roth – Nov. 21

Kim Charpentier – Nov. 24

Tom Briese – Nov. 27

Anniversaries

Nathan Fitterer – Nov. 3 (7 years)

Cole Myers – Nov. 27 (1 year)

Bill Brien – Nov. 28 (4 years)

Posted in Celebrations